آخرین قیمت سهام بانک پاسارگاد، معامله شده در واحدOTC مبلغ ۱۲۱۰ریال است.