در مطلب مندرج در صفحه ۱۰ روزنامه دنیای‌اقتصاد به تاریخ سوم آذرماه ۸۷ با عنوان «تامین اجتماعی از ۴ شرکت بورسی خارج می‌شود»،‌ قیمت پایه هر سهم پتروشیمی فارابی به اشتباه ۵۰۰ تومان به چاپ رسیده که قیمت صحیح یک‌هزار و ۱۰۰تومان است.

همچنین ارزش پایه بلوک گروه صنعتی سدید نیز ۹میلیارد تومان درج شده که مبلغ صحیح ۶میلیارد تومان است که بدین وسیله اصلاح می‌شود.