گروه بورس- نمایندگان اعضای حقوقی هیات‌مدیره «ثاباد» معرفی شدند.

براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، مصطفی باطنی به نمایندگی از هامون کیش به عنوان رییس هیات‌مدیره، محمدعلی دهقان به نمایندگی از سرمایه‌گذاری صبا تامین به عنوان نایب رییس هیات‌مدیره و عبدالرضا شریعتی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره تعیین شدند.

همچنین مهدی خواجه دلویی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری ساختمان نوین و حسن روزبهی به نمایندگی از آبادگران کیش به عنوان دو عضو گروه هیات‌مدیره انتخاب شدند.