گروه بورس- نماینده یک عضو حقوقی در هیات‌مدیره رینگ‌سازی مشهد تغییر کرد.

شرکت رینگ سازی مشهد به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره به تاریخ ۲۵ خردادماه ۸۷ اعلام کرده است که منصور میرزایی به جای حسین مولوی به عنوان نماینده شرکت الکتریک خودرو شرق در هیات‌مدیره معرفی شد.