گروه بورس- شرکت صنایع لاستیکی سهند در نیمه نخست سال جاری توانست ۷۷ریال سود به ازای هر سهم تلفیقی کنار بگذارد. بر اساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران بورسی، لاستیکی سهند پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی سال جاری را با سرمایه ۷۰میلیارد ریالی مبلغ ۱۷۸ریال اعلام کرده است.

در دوره مورد گزارش معادل ۴۴درصد از این رقم را نسبت به بودجه پوشش داد. مطابق این اطلاعات «پسهند» از فروش محصولات خود بیش از ۵/۴۳میلیارد ریال درآمد کسب کرد. این شرکت پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش تلفیقی امسال را مبلغ ۲/۱۰۷میلیارد ریال در نظر گرفته است.

این در حالی است که فروش تلفیقی امسال را در مقایسه با سال قبل با ۱۹درصد افزایش پیش‌بینی کرده است. مطابق این اطلاعیه مبلغ دومیلیارد و ۱۴۶میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۳۱ریال) و معادل ۴۸درصد از سود تلفیقی سال مالی ۸۶ شرکت ناشی از سود فروش حق تقدم شرکت سرمایه‌گذاری لاستیکی سهند به شرکت کربن ایران و مبلغ دومیلیارد و ۷۷۸میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۴۰ریال) و معادل ۶۲درصد از کل سود تلفیقی سال مالی ۸۶ ناشی از فروش دارایی‌های ثابت است. این شرکت اعلام کرده است که کاهش سود تلفیقی شرکت در پایان سال مالی ۸۶ نسبت به ۶ماهه اول سال، به مبلغ ۶/۵میلیارد ریال، به دلیل تاثیر افزایش زیان شرکت فرعی ناشی از توقف پروژه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع لاستیکی سهند بوده است. ضمن اینکه پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه برای سال مالی ۸۷ با فرض توقف پروژه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع لاستیکی سهند (فرعی مشمول تلفیق) تهیه شده است.