گروه بورس - شرکت قند لرستان پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان تیرماه ۸۸ با سرمایه ۲۴میلیارد ریالی، به طور خالص مبلغ ۱۹۷ریال اعلام کرد.

پیش‌بینی عملکرد سالی مالی ۸۸شرکت در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۴۹درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۸۲درصد افزایش، سود عملیاتی ۵۰درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۷۱درصد کاهش نشان می‌دهد.

مطابق اطلاعات دریافتی، خالص درآمد (هزینه‌)های متفرقه سال مالی ۸۷ شرکت «قلرست» مبلغ ۵میلیاردو ۵۸۲میلیون ریال ( به ازای هر سهم مبلغ ۲۳۲ریال و معادل ۳۵درصد از سود خالص) برآورد شده است، که این مبلغ شامل ۴میلیاردو ۶۱۴میلیون ریال سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و مبلغ یک میلیاردو ۱۰۷میلیون ریال سود سپرده‌های بانکی است.

همچنین درآمد (هزینه‌)های متفرقه برآوردی برای سال مالی منتهی به پایان تیرماه ۸۸ به مبلغ یک میلیاردو ۵۰۰میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۶۳ریال و معادل ۳۲درصد از کل سود) که شامل درآمد حاصل از سود سپرده بلندمدت بانکی به مبلغ یک میلیاردو یکصد میلیون ریال، فروش آهن‌آلات اسقاطی به مبلغ ۳۰۰میلیون ریال و فروش آهک و وسایل تحویلی به کشاورزان به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال است.

شرکت قند لرستان طرح ساخت تانک ملاس با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ یک میلیاردو ۵۰۰میلیون ریال را در دست اجرا دارد.

همچنین شرکت تاریخ بهره‌برداری از آن را ۳۰خرداد ۸۸ اعلام کرده است.