گروه بورس - شرکت قند هگمتان در ۹ ماه ابتدای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۸۷، مبلغ ۲۵میلیارد و ۳۲۷میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب کرد.

به گزارش بورس و اوراق بهادار تهران این مبلغ از فروش شکر سفید حاصل از چغندر، شکر خام تبدیلی و شکر سفید ابتدای دوره به دست آمده است. بیشترین رقم از این درآمد نیز متعلق به شکر سفید حاصل از چغندر به مبلغ ۱۳میلیارد و ۸۱۹میلیون ریال بود.

بنابراین گزارش قند هگمتان با کسب درآمد مزبور ۱۶درصد پیش‌بینی خود را پوشش داد. این در حالی است که این درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۸۲درصد کاهش برخوردار است.

براساس این گزارش، مقدار تولید محصول این شرکت در دوره یاد شده معادل ۲هزار و ۶۱۱ تن و مقدار فروش آن یک هزار و ۱۴۹ تن بود که هر دو به ترتیب ۵۴ و ۲۳درصد از پیش‌بینی شرکت را پوشش داده‌اند.

همچنین شرکت از فروش محصولات فرعی همچون تفاله خشک، تفاله تر و ملاس مبلغ ۱۶میلیارد و ۹۹۶میلیون ریال درآمد کسب کرد که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶درصد کاهش داشت و ۸۲درصد پیش‌بینی سال را تحقق بخشیده بود.بنابراین گزارش، شرکت مبلغ ۸۲۲میلیون ریال زیان انباشته دارد.

جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت نیز در این دوره معادل ۲۵۹میلیارد و ۵۵۶میلیون ریال برآورد شده است.