علی لطفی

حالت نخست: در صورتی که سهم روند صعودی در پیش گیرد، نخستین سطحی که می‌تواند مانع صعود بیشتر قیمت شود سطح ۳۰۰۰ریال است. در صورت شکستن و عبور از این قیمت، سطح ۳۳۵۰ریال می‌تواند مانع بعدی در برابر رشد سهم باشد. در صورتی که از این قیمت نیز عبور کند، سطح ۴۱۵۰ریال می‌تواند به عنوان یک مقاومت از صعود بیشتر قیمت جلوگیری کند.

حالت دوم: در صورتی که سهم روند نزولی به خود گیرد، اولین مانع در مقابل نزول، سطح ۲۵۵۰ریال است. در صورتی که قیمت، این سطح را بشکند و از آن عبور کند، سطح ۲۱۵۰ریال می‌تواند مانعی در برابر نزول بیشتر قیمت ایجاد کند. نهایتا در صورت شکسته شدن این سطح و عبور قیمت از آن، احتمال توقف روند نزولی در سطح ۱۶۰۰ریال زیاد است.

توضیح: سطوح حمایت و مقاومت پس از اعمال افزایش سرمایه به دست آمده است.

ali_lotfi۸۰@yahoo.com