گروه بورس- معادن منگنز ایران طی سه‌ماه منتهی به‌خردادماه ۱۰درصد درآمد حاصل از فروش امسال را محقق کرده است.

براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، معادن منگنز ایران برای امسال مبلغ ۱۳۵ میلیاردو ۹۲۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش پیش‌بینی کرده است. این مبلغ درمقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل ۶۶درصد افزایش نشان می‌دهد.«کمنگنز» تا پایان خرداماه ماه به مبلغ ۱۴ میلیاردو ۸۱۷ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش رسیده است. معادن منگنز برای امسال مبلغ ۵۰ میلیاردو ۳۴۶ میلیون ریال سود خالص پیش‌بینی کرده است که طی سه‌ماه منتهی به خردادماه ۱۰درصد آن را پوشش داده است. بنابراین اطلاعات، پیش‌بینی سود هر سهم خالص «کمنگنز» برای امسال مبلغ یک‌هزارو ۹۹۰ ریال است.اهم موارد مغایرت درگزارش «کمنگنز» شامل خالص افزایش درآمد حاصل از فروش به‌مبلغ ۱۶۰۴۰ میلیون ریال بابت افزایش بیست‌و‌پنج درصدی متوسط نرخ فروش (از ۹۵۹ هزار به ۱۲۰۰ هزار ریال) و کاهش ۱۱۷۸۶ تنی در مقدار فروش ( از ۱۲۵۰۰۰ تن به ۱۱۳۲۱۴تن) نسبت به پیش‌بینی قبلی است.

همچنین خالص افزایش بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به مبلغ ۸۵۳ میلیون ریال عمدتا بابت بازبینی افزایش در هزینه‌ها در سه ماه اول سال ۸۷ و کاهش ۱۱۷۸۶ تنی میزان فروش است.هیات‌مدیره مبلغ ۱۴۹۲ ریال سود قابل پرداخت برای هرسهم معادل ۷۵درصد سود سال ۱۳۸۷ پیش‌بینی می‌کند.