گروه بورس- شرکت سخت‌آژند دلایل کاهش 9ریالی در پیش‌بینی سود هر سهم را اعلام کرده است.
بنا بر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سخت‌آژند درآمد هر سهم امسال را با ۱۰۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۲۸۰ریال پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که سخت‌آژند در دوره ۹ماهه منتهی به خردادماه، تنها ۱۸درصد از پیش‌بینی سود هر سهم را محقق کرده است. این شرکت برای هر سهم مبلغ ۵۰ریال سود پوشش داده است.

شایان ذکر است درآمد حاصل از فروش سخت آژند در دوره مزبور 79درصد از پیش‌بینی فروش شرکت را محقق کرده است.
همچنین پیش‌بینی عملکرد سخت‌آژند برای سال مالی منتهی به شهریور ۸۷ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۳درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته ۱۰درصد کاهش، سود عملیاتی ۶۰درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۲۵۰درصد افزایش یافته است. شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم را برای سال مالی ۸۷ در خردادماه مبلغ ۲۸۹ریال اعلام کرده بود، ولی دلایل تغییرات اخیر را عنوان نکرده است.
همچنین شرکت سیاست تقسیم سود سال مالی 87 را اعلام نکرده است. لکن طی اطلاعات ارسالی قبلی اعلام کرده بود که هیات‌مدیره در نظر دارد 70درصد درآمد هر سهم را به عنوان سود نقدی به مجمع عمومی سالانه پیشنهاد کند. شرکت اعلام کرده است صورت‌های مالی پیش‌بینی شده تلفیقی و اصلی منتهی به شهریور 87 تفاوتی نخواهد داشت.