گروه بورس - نورد آلومینیوم زیان تلفیقی برای هر سهم خود را در پایان سال مالی ۸۶ مبلغ ۲هزار و ۸۳۶ ریال پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «فنوال» با ۵۱میلیارد ریال سرمایه آذر ماه زیان تلفیقی هر سهم را ۸۴۳ ریال پیش‌بینی کرده بود که در بازار منعکس نشد. همچنین پیش‌بینی عملکرد تلفیقی «فنوال» برای سال مالی ۸۶ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل ۲۶درصد افزایش فروش، ۳۷درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۹۹درصد کاهش سود عملیاتی و ۱۴۸میلیارد و ۲۳۸میلیون ریال افزایش زیان پس از کسر سهم اقلیت نشان می‌دهد.