گروه بورس- پیش‌بینی زیان هر سهم لامیران برای امسال مبلغ ۱۶ریال افزایش یافت. بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، لامیران با ۳۰میلیارد ریال سرمایه زیان هر سهم سال مالی منتهی به شهریور امسال را به طور خالص مبلغ ۲۷۲ریال پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که «فلامی» در اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی زیان هر سهم خود را ۲۵۶ریال اعلام کرده بودکه دلایل تعدیل در زیان هر سهم خود را اعلام نکرده است. همچنین پیش‌بینی عملکرد لامیران برای سال مالی منتهی به شهریور ۸۷ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۸درصد کاهش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته ۵درصد کاهش، سود عملیاتی مبلغ ۱۲۲۷میلیون ریال افزایش و زیان پس از کسر مالیات مبلغ ۲۵۵میلیون ریال کاهش نشان می‌دهد. لامیران طی دوره ۶ماهه منتهی به اسفندماه برای هر سهم ۸۰ریال زیان تحقق کرده است. این در حالی است که لامیران طی این مدت ۵۲درصد از بودجه پیش‌بینی شده برای فروش امسال خود را پوشش داده است.