علی لطفی

حالت نخست: در صورتی که سهم روند صعودی در پیش گیرد، نخستین سطحی که می‌تواند مانع صعود بیشتر قیمت گردد سطح ۱۰۰۰۰ ریال است. در صورت شکستن و عبور از این قیمت، سطح ۱۲۱۰۰ ریال می‌تواند مانع بعدی در برابر رشد سهم باشد. در صورتی که از این قیمت نیز عبور کند، سطح ۱۳۸۵۰ ریال می‌تواند به عنوان یک مقاومت مستحکم از صعود بیشتر قیمت جلوگیری کند.

حالت دوم: در صورتی که سهم روند نزولی به خود گیرد، اولین مانع در مقابل نزول، سطح ۹۰۰۰ ریال است. در صورتی که قیمت، این سطح را بشکند و از آن عبور کند، سطح ۸۲۰۰ ریال می‌تواند مانعی در برابر نزول بیشتر قیمت ایجاد کند. نهایتا در صورت شکسته شدن این سطح و عبور قیمت از آن، احتمال توقف روند نزولی در سطح ۶۷۰۰ ریال زیاد است.

ali_lotfi۸۰@yahoo.com

توضیح: سطوح حمایت و مقاومت پس از اعمال افزایش سرمایه به دست آمده است.