علی لطفی

حالت اول: اگر روند صعودی بر سهم حاکم شود سطح ۱۶۰۰ ریال به عنوان اولین مقاومت عمل می‌کند و می‌تواند مانعی در برابر رشد بیشتر سهم باشد. با شکسته شدن این سطح و گذر قیمت از آن می‌توان انتظار داشت که روند صعودی در سطح ۱۹۷۰ ریال متوقف گردد. در صورتی که این سطح نیز شکسته شود سطح ۲۲۸۰ ریال سطحی است که توانایی جلوگیری از صعود بیشتر قیمت را دارا است.

حالت دوم: اگر سهم در روند نزولی قرار گیرد سطح ۱۳۲۰ ریال نخستین سطحی است که توان جلوگیری از نزول بیشتر قیمت را دارد. در صورتی که این سطح در جهت نزولی شکسته شود سطح بعدی که احتمال توقف روند در آن زیاد است سطح ۱۰۰۰ ریال می‌باشد. در نهایت اگر قیمت از این سطح نیز عبور نماید سطح ۸۳۰ ریال می‌تواند مانعی در برابر نزول بیشتر سهم ایجاد کند.

توضیح: سطوح حمایت و مقاومت پس از اعمال افزایش سرمایه به دست آمده است.