گروه بورس: شیشه همدان درآمد هر سهم سال مالی‌ منتهی به خرداد ماه ۸۶ را با ۴۵میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۲۷۸ ریال پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پیش‌بینی عملکرد شیشه همدان برای سال مالی منتهی به خرداد ماه ۸۶ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به‌ترتیب فروش ۹درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۰درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۹درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۴۰درصد کاهش داشته است. شرکت دلایل تغییرات را کاهش نرخ فروش، افزایش مقدار فروش، کاهش مقدار تولید، افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و سربار، منظور نمودن بهره متعلقه به تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی، افزایش سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و کاهش تعداد پرسنل مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد عنوان کرده است.