گفته‌های بازار: طرفداران گروه شرکت‌های قندی، شایع کرده‌اند که قند هگمتان به زودی تعدیل مثبت EPS خواهد داشت. گفته می‌شود، «قهگمت» سال گذشته ۱۰۰هزار تن چغندر قند برداشت‌ کرده و امسال نیز قرار است ۲۵۰هزار تن از این محصول را برداشت کند. بورس‌بازان تالار شیشه‌ای می‌گویند سال گذشته برداشت چغندر قند (۱۰۰هزار تن) موجب افزایش EPS شرکت تا ۶۸۱ ریال شد و برداشت ۲۵۰هزار تنی چغندرقند توسط شرکت مزبور به طور قطع در EPS سال مالی آینده شرکت تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. سهامداران این سهم از تعدیل EPS سال‌جاری قند هگمتان از ۶۸۱ریال تا ۷۵۰ریال در روزهای قبل از مجمع خبر می‌دهند. همچنین آنها پیش‌بینی می‌کنند که EPS شرکت برای سال مالی آینده به بالای ۱۰۰۰ریال برسد. شنیده‌های ما: شرکت افزایش برداشت چغندرقند را تایید می‌کند، اما بخشی از سوددهی خود را مدیون بازار خوب تصفیه شکر می‌‌داند. تعدیل مثبت EPS از سوی شرکت به صورت تلویحی تایید می‌شود اما رقمی نه برای ۸۵ و نه برای ۸۶ اعلام نمی‌کند. فقط چیزی که تعیین‌کننده تعدیل EPS شرکت است، افزایش برداشت چغندرقند و بازار خوب تصفیه شکر است.