گروه بورس- شرکت نورد و لوله اهواز با رعایت معیارهای استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه و سایر الزامات قانونی موفق به اخذ گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت IMS شد. به گزارش روابط‌عمومی شرکت نورد و لوله اهواز به دنبال اخذ گواهینامه ۲۰۰۰ ISO ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت و کسب گواهینامه ۲۰۰۴ - ISO ۱۴۰۰۱ در مدیریت زیست‌محیطی تیم ممیزی خارجی به نمایندگی از شرکت DQS آلمان به منظور بررسی سیستم‌های مدیریتی مستقر در شرکت، ارزیابی میزان انطباق، همچنین بررسی چگونگی رعایت الزامات استانداردهای جهانی در مدیریت کیفیت، مدیریت زیست‌محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای پس از سه روز بررسی، ممیزی و حصول اطمینان از عملکرد سازمان در قیاس با فرآیندهای یک سازمان سرآمد جهانی، فعالیت‌های استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای۱۹۹۹- OHSAS ۱۸۰۰۱در شرکت را تایید و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS را توصیه کردند.مهندس ذاکری، مدیرعامل شرکت نورد و لوله اهواز در مراسم اختتامیه ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه طی سخنانی کسب این موفقیت را بسیار مهم و اصلاح فرآیندهای زیرساختی در مقایسه با معیارهای تعریف شده در یک سازمان متعالی را از عوامل مهم نیل به اهداف نظام استاندارد یاد کرد و گفت: این شرکت با انجام ممیزی‌های منظم داخلی در فواصل زمانی معین و بهبود مداوم اثربخشی سیستم‌های استقراریافته مدیریتی در سازمان و همچنین اعمال پایش و اندازه‌گیری در کلیه فرآیندهای کاری، عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشیده و با رفع موارد عدم انطباق، شرایط سازمانی خود را برای کسب استانداردهای مدیریتی هموار ساخته است.در پایان جلسه اختتامیه ممیزی، مهندس خانعلی، نماینده شرکت DQS آلمان نتایج اجرایی سیستم مدیریت کفیت۲۰۰۰- ISO ۹۰۰۱ ، مدیریت زیست‌محیطی ۲۰۰۴ ISO ۱۴۰۰۱ و مدیری ۱۹۹۹- OHSAS ۱۸۰۰۱ مستقر در شرکت را براساس مشاهدات عینی و شواهد جمع‌آوری شده مثبت و منطبق با الزامات استانداردهای بین‌المللی یاد شده ارزیابی و مراتب تقدیر و تشکر خود و هیات همراه را از مجموعه شرکت نورد و لوله اهواز و گروه ممیزی داخلی شرکت به جهت اعمال موارد تعریف شده در نظام مدیریت یکپارچه ابراز کرد.