گروه بورس - ارزش بازار پایان دوره گروه محصولات شیمیایی «والبر» ماه گذشته در مقایسه با بهای تمام‌شده ابتدای دوره، ۲۸۴درصد رشد داشت. بر اساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، «والبر» ماه گذشته در شرکت گروه مواد و محصولات شیمیایی با ۱۷۱میلیارد و ۱۷۴میلیون ریال بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری کرده بود که در پایان دوره ارزش بازار این سهام مبلغ ۶۵۸میلیارد و ۳۱۶میلیون ریال بود. صورت وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری البرز در یک ماه گذشته شامل ۶۴درصد محصولات شیمیایی، ۱۲درصد مواد غذایی، ۴درصد کانی غیرفلزی و ۲۰درصد سایر اقلام بود. همچنین ارزش بازار این شرکت با سرمایه‌گذاری در ۱۶شرکت بورسی با مبلغ ۲۱۱میلیارد و ۴۰۵میلیون ریال بهای تمام‌شده، مبلغ ۷۲۷میلیارد و ۱۵۸میلیون ریال بود. به این ترتیب جمع کل سرمایه‌گذاری‌های «والبر» ماه گذشته از ۲۴۴درصد افزایش ارزش بازار پایان دوره نسبت به بهای تمام‌شده ابتدای دوره برخوردار بود. بنابراین گزارش، ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه شرکت یک‌هزار و ۶۵۳ریال بود.

«والبر» در دوره یک‌ ماه منتهی به ۳۱تیرماه ۸۵ توانست سهام شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک را تحصیل کند. بهای تمام‌شده سهام مزبور ۱۸۰میلیون ریال بود.