روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد ماه سال ۸۵ در ستون دریچه در همین صفحه آدرس شرکت سرمایه‌گذاری ملت به دلیل مشکلات فنی به اشتباه www.iriMC.com نوشته شده بود که بدین وسیله از خوانندگان روزنامه پوزش و آدرس دقیق و صحیح سرمایه‌گذاری بانک ملت www.irmic.com است.