گروه بورس ـ شرکت الیاف با ۲۸درصد افزایش نسبت به سال قبل، پیش‌بینی کرد تا پایان امسال از فروش انواع محصولات خود مبلغ ۳۰۶میلیارد و ۳۹میلیون ریال درآمد کسب کند. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران،‌ این شرکت تا پایان بهار امسال مبلغ ۵۵میلیارد و ۳۹۲میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که این مبلغ ۱۸درصد از پیش‌بینی بودجه «شلیاف» را محقق کرد. الیاف، درآمد هر سهم امسال را با ۳۶میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۶۱۶ریال پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که این شرکت تا پایان بهار امسال به ازای هر سهم مبلغ ۲۰۶ریال زیان حاصل کرد.

پیش‌بینی عملکرد الیاف برای سال مالی ۸۵ نسبت به عملکرد واقعی سال قبل به ترتیب، فروش ۲۸درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۸درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۵۰درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات مبلغ ۵۷۱۸۷میلیون ریال افزایش نشان می‌دهد که شرکت دلایل این تغییرات را افزایش درآمدهای متفرقه به دلیل پیش‌بینی فروش زمین شیراز، افزایش حجم تولید و فروش منتج از تامین مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و کاهش هزینه‌های مالی به دلیل بازپرداخت بدهی‌های معوق اعلام کرده است.

مطابق بند ۶ گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی ۸۴ زیان انباشته شرکت در تاریخ مذکور بالغ بر ۱۸۵میلیارد و ۳۷۶میلیون ریال و بیش از ۵ برابر سرمایه (به ازای هر سهم مبلغ ۵هزار و ۱۴۹ریال) و جمع بدهی‌های جاری شرکت نسبت به جمع دارایی‌های جاری آن معادل مبلغ ۲/۱۷۱میلیون ریال فزونی یافته است. لذا شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است.

هیات‌مدیره در نظر دارد به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، سرمایه شرکت را از مبلغ

۳۶میلیارد ریال به مبلغ ۵میلیارد ریال کاهش و سپس به مبلغ ۱۰۸میلیارد ریال از محل اندوخته طرح و توسعه، آورده نقدی و مطالبات سهامداران افزایش دهد.