گروه بورس- صنعتی نیرو‌محرکه تا پایان دوره سه ماه منتهی به خرداد هر سهم معادل ۱۶‌درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش داده است. براساس گزارش بورس تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند امسال را با ۱۷۰‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون ریال سرمایه به‌طور خالص مبلغ ۶۲۰‌ریال پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی عملکرد «خمحرکه» برای سال مالی ۸۵‌ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱۷‌درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۹‌درصد افزایش، سود عملیاتی یک‌درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۳‌درصد افزایش نشان می‌‌دهد. مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده اجرای افزایش سرمایه از مبلغ ۱۷۰‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون ریال به مبلغ ۳۴۰‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون ریال (معادل ۱۰۰‌درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به

هیات مدیره تفویض شد.