گروه بورس‌ـ شرکت سخت آژند تا پایان دوره ۶ماه منتهی به اسفند ماه ۸۴ با تحقق ۱۶ریال سود به ازای هر سهم تنها معادل ۷درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش داده است. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال‌مالی منتهی به تابستان امسال را با ۱۰۰میلیارد ریال سرمایه به‌طور خالص مبلغ ۲۳۴ریال پیش‌بینی کرده است.

عملکرد سخت آژند برای سال‌مالی منتهی به تابستان امسال در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل با ۲۴درصد کاهش درآمد حاصل از فروش، ۳۳درصد کاهش بهای تمام‌شده واحدهای فروش‌رفته، ۶درصد کاهش سود عملیاتی و ۱۲درصد افزایش سود پس از کسر مالیات پیش‌بینی شده است.

شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال‌مالی مزبور را در اردیبهشت ماه مبلغ ۲۳۱ریال اعلام کرده بود که به‌رغم تغیر جزئی درآمد هر سهم، جزئیات پیش‌بینی درآمد هر سهم تغییر نموده است که شرکت دلایل این تغییرات را اعلام نکرده است.

براساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیات‌مدیره در نظر دارد تقسیم ۷۰درصد از سود قابل تقسیم را به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند. به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده اسفند ۸۳، افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفته تا ظرف مدت ۳سال نسبت به عملی‌کردن آن اقدام کند. مطابق صورتجلسه هیات‌مدیره اسفند، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال (معادل ۱۵۰درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است.

روش شناسایی درآمد برای واحدهای پیش‌فروش شده، اعمال درصد پیشرفت پروژه به قیمت فروش هر واحد طبق قرارداد و در مورد واحدهای پیش‌فروش نشده، اعمال درصد پیشرفت پروژه به قیمت فروش پیش‌بینی شده مدیران شرکت است.