گروه بورس‌ـ سرمایه‌گذاری پارس توشه تا پایان دوره سه ماه منتهی به خردادماه با تحقق ۱۵ریال سود به ازای هر سهم تنها توانست ۲درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش دهد.براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال‌مالی منتهی اسفند امسال را با ۱۵۸میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال سرمایه به‌طور خالص مبلغ ۶۲۰ریال پیش‌بینی کرده است.پیش‌بینی عملکرد «وتوشه» برای سال ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۲۵درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها ۹۶درصد کاهش، سود عملیاتی ۳درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۲درصد افزایش داشته است.هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری پارس توشه، در نظر دارد تقسیم ۵۰درصد از سود عملیاتی را جهت توزیع بین سهامداران به مجمع پیشنهاد کند.همچنین این شرکت افزایش سرمایه به میزان ۵۰درصد از محل سود انباشته را در دست اجرا دارد.