روز 28تیرماه سال‌جاری آگهی مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لبنیات کالبر در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده بود. در جدول سود و زیان شرکت در قسمت گردش حساب سود انباشته موارد اندوخته قانونی و سود انباشته در پایان سال چاپ نشده بود که برای آگاهی خوانندگان دوباره صورت سود و زیان شرکت به چاپ می‌رسد.

pic۱


pic2