اصطلاحات مشابه: تعاریف، کلیات بیمه‌گران برای توضیح معنای دقیق اصطلاحات پراستفاده در بیمه‌نامه و اصطلاحاتی که معنای رایج آن مقصود آنها را تامین نمی‌کند معمولا قسمت اول بیمه‌نامه را به تعریف اینگونه اصطلاحات اختصاص می‌دهند. این قسمت تعاریف و اصطلاحات بیمه‌نامه نام دارد. وسیله نقلیه موضوع بیمه عبارت است از وسیله نقلیه‌ای که مشخصات آن در جدول مشخصات این بیمه‌نامه تعیین و تصریح می‌شود (تعریف اتومبیل در بیمه‌نامه بدنه اتومبیل). در این بیمه‌‌نامه، حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده شده بروز کند و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت او شود (تعریف حادثه در بیمه‌نامه حوادث).