صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای توسعه فعالیت خود نیاز به اعتبارات بیشتری دارد. علی سعادتی، مدیر گروه خدمات مدیریت و برنامه‌ریزی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که هنوز بدهی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت نشده است، افزود: به دلیل نقصان و کمبود در منابع اعتباری صندوق بیمه محصولات کشاورزی، امسال سعی کردیم که فقط برنامه‌هایی که در مصوبه مجمع عمومی این صندوق آورده شده است را اجرا کنیم و تعهدی بیش از این برنامه‌ها برای صندوق ایجاد نکنیم. وی ادامه داد: انقباضی برخورد کردن ما با بیمه محصولات کشاورزی باعث اعتراض‌ها و انتقادهایی از سوی استانداردها، سازمان‌های جهاد کشاورزی و کشاورزان شده است چرا که در برخی از شعب این صندوق در استان‌ها به سطح برنامه‌ها در مصوبه مجمع عمومی رسیده‌اند و بیش از آن بیمه نمی‌کنند.