گروه بازارپول- با تایید رییس‌جمهوری، اعضای شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و ۶ کمیسیون تخصصی تابعه این شورا تعیین شدند. به‌رغم انتقاد مجلس از انحلال شوراهایی که براساس قانون ایجاد شده‌اند و ادغام آنها در شورای‌عالی اقتصادی، روز گذشته خبرگزاری مهر از تعیین اعضای این شورا خبر داد. براساس این گزارش، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز از اعضای غیردائم شورای‌عالی اقتصادی است، این در حالی است که مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران، یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رییس اتاق بازرگانی، رییس شرکت بیمه ایران، یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به عضویت غیردائم شورای عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی درآمدند.

در هر جلسه شورای عالی علاوه بر اعضای انحصاری دائمی از آن دسته اعضای غیردائمی و افرادی که نسبت به موضوع مطروحه مطابق قانون، دارای حق رای و یا به عنوان ناظر هستند و یا اینکه بدون داشتن حق رای به آنان تصریح شده، دعوت به عمل می‌آید.

وظایف و اختیارات شورای عالی،‌ کلیه وظایف و اختیارات شوراهای عالی بیمه، پول و اعتبار، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه صادرات، خدمات فنی و مهندسی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی، رفاه و تامین‌اجتماعی است که طبق بند الف مصوبه مورخ ۱۸ تیر سال ۸۶ شورای عالی اداری ادغام شده‌اند.