گروه بازار پول- در خبر مندرج در صفحه ۱۲ روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۳۰/۸/۸۷ با عنوان یک بیمه‌نامه برای دو نفر که در خصوص ارائه طرح بیمه عمر و سرمایه‌گذاری مشترک بیمه کارآفرین بود، تعداد بیمه‌نامه‌های فعال عمر و سرمایه‌گذاری این شرکت یکصد هزار فقره است که به اشتباه یک هزار فقره عنوان شده بود. بدین وسیله از آقای خلیلی‌فرد، معاون بیمه‌های عمر بیمه کارآفرین پوزش می‌طلبیم.