گروه بازار پول - فرایند تبدیل داده‌های شعب موسسه مالی و اعتباری سینا برای ورود به سیستم بانکداری متمرکز به سرعت در حال انجام است و روز به روز بر تعداد شعب مجهز به این سیستم افزوده می‌شود. به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری سینا، هم‌اکنون ۵۵شعبه موسسه در سراسر کشور به سیستم بانکداری متمرکز مجهز شده‌اند که بیش از نیمی از این شعب مربوط به شهرستان‌ها است و کار سایر شعب نیز جهت ورود به این سیستم به سرعت در حال پیگیری است.