بانک مرکزی در گزارشی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های خود تا بهمن ماه سال ۱۳۸۶ را اعلام کرد که بر اساس آن میزان دارایی‌های خارجی به ۷۲۹ هزار و ۱/۷۳۴میلیارد ریال رسیده است. به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن ۸۶ نسبت به بهمن ماه سال ۸۵ با ۴/۳۶درصد رشد به حدود ۷۳‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

براین اساس بدهی‌ بخش‌ دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب با ۱/۰ و ۳/۱۴۴درصد تغییر به ۱۳۷‌هزار و ۱/۲۳میلیارد ریال و ۱۷۲‌هزار و ۵/۶۴۱میلیارد ریال در بهمن ماه سال ۸۶ نسبت به بهمن سال ۸۵ رسیده است.

جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۸۶ با ۵/۳۹درصد تغییر به یک میلیون و ۶۴‌هزار و ۶/۴۹میلیارد ریال رسید.