مهر - با تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهوری ۳۲۰‌ میلیارد تومان به صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر

امام رضا(ع) واریز شد. تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهوری در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارهای هزینه‌ای جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمرانی ردیف‌های متفرقه منظور در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۳۱۶۷/ت۳۴۸۷۴ هـ مورخ ۷/۳/۸۵ و شماره ۱۶۸۲۵/ت۳۵۰۸۹ مورخ ۲۱/۳/۸۵ گرفته شده است، ابلاغ شد.

براساس این ابلاغیه، مبلغ سه هزار و دویست‌میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه‌های جاری ردیف ۵۰۳۸۶۵ با عنوان صندوق اندوخته ازدواج جوانان ـ موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان به استناد بند یک مصوبه شماره ۱۱۷۹۵/۱۹۰۱ مورخ ۲۹ / ۱/ ۱۳۸۵ شورای عالی اداری در اختیار صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام‌رضا(ع) قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.