گروه بازار پول - تعیین رابطه صندوق تعاون کشور با اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اعضای تعاونی‌ها باید براساس تعیین درجه ریسک اعتباری باشد. حبیب رودساز مدیرعامل صندوق تعاون کشور در سمینار مدیران ستادی و روسای سرپرستی شعب صندوق تعاون استان‌ها با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: صندوق تعاون کشور به عنوان تنها موسسه اعتباری اختصاصی صددرصد دولتی بخش تعاون است که تلاش در جهت حفظ سرمایه دولتی و تزریق صحیح منابع موجود در راستای تحقق اهداف بخش تعاون و توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها و افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی از جمله محورهای اصلی برنامه‌های این موسسه است.

مدیرعامل صندوق تعاون کشور ضمن تاکید بر استقلال شخصیت حقوقی و مالی این موسسه گفت: توفیق بخش تعاون در گرو ارتباط منطقی و تنگاتنگ و درک متقابل بین اجزای بخش تعاون است و صندوق تعاون به عنوان تنها موسسه اعتباری بخش تعاون که عهده‌دار نقش حمایتی و تامین کننده نیازهای مالی و اعتباری تعاونی‌ها است در سایه این ارتباط می‌تواند تکالیف و وظایف قانونی خود را که قانونگذار در اساسنامه پیش‌بینی کرده است به درستی اجرا نماید.

رودساز با اشاره به ضرورت اقبال عمومی تعاونی‌ها در امر برقراری تعامل با صندوق تعاون گفت: این موسسه متعلق به بخش تعاون و تعاونی‌ها است از این رو انتظار می‌رود که مدیران اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اعضای تعاونی در تبادل و تعامل منطقی و معقول با این موسسه تجدیدنظر نمایند.