ترجمه: رضا سادات - براساس قوانین جدیدی که از سوی بیمه‌گرهای انگلیسی اعمال می‌شود، از این پس رانندگانی که طی یک دوره چهار ساله تصادفی نکرده باشند و مدرکی در این رابطه به نام آنها ثبت نشده باشد، از تخفیف ۲۵درصدی تعرفه‌های انواع بیمه‌نامه‌های خودرو برخوردار می‌شوند که می‌تواند به ۲۵۰پوند در سال بالغ شود. این در حالی است که تعرفه‌های بیمه‌ای آن دسته از رانندگانی که بیش از یک مورد تصادف در سال به نام آنها ثبت شده باشد به شکلی تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و اگر آمار تصادفات فرد از حد خاصی تجاوز کند بیمه‌گرها محق به خودداری از بیمه کردن خودروی وی خواهند بود.این مصوبه جدید در حالی اعمال می‌شود که زنان از تخفیف‌های بیشتری در قیاس با مردان برخوردار می‌شوند و گاه تا ۳۵درصد کل تعرفه بیمه خودرو را نمی‌پردازند.