مهر- وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان نقدینگی را در کشور ۹۳۰هزار میلیارد ریال دانست و گفت: این رقم شاید دو برابر بودجه‌عمومی دولت است که باید در طول یک سال کسب کند. داوود دانش جعفری در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات با تاکید بر این نکته که نقدینگی نباید به اقتصاد کشور ضربه بزند، اضافه کرد: دولت باید در حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی سیاستگذاری کند.

وی اظهار داشت: رویکرد اصل ۴۴ به بخش خصوصی اختصاص داشته تا جایی که مانع توسعه کشور نشده و با اصول جامعه اسلامی نیز مغایرت نداشته باشد.

دانش‌جعفری افزود: جایگاه دولت در مقابل سایر بخش‌ها امری انکارناپذیر است که با اجرای این اصل تصدیگری دولت به حداقل خود خواهد رسید.

به گفته وی، در صورت نبود داوطلب خصوصی در انجام فعالیت‌های مجاز، دولت می‌تواند با تایید مجلس خارج از چارچوب‌های اصل ۴۴ به فعالیت بپردازد.

دانش‌جعفری در حفظ شان بخش تعاونی در راستای اصل ۴۴ تاکید کرد و گفت: شان این بخش باید حفظ شده و سیاستگذاری‌ها طوری اعمال شود که بخش تعاونی همگام با دیگر بخش‌ها رشد و تجلی یابد.وی تاکید کرد: سهم بخش تعاونی باید به ۲۵درصد اقتصاد کشور افزایش یابد. دانش جعفری تصریح کرد: فعالیت‌های دولت با اجرای این اصل در راستای قیمتگذاری و اقتصادی کردن شرکت‌ها در قالب بخش غیردولتی معطوف شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: شرکت‌های سهامی‌عام نیز در راستای اصل ۴۴ به شرطی می‌توانند در بخش تعاونی قرار بگیرند که سقف مالکیت آن توسط قانون تعیین شده باشد.

وی با تاکید بر سهم ۲۰درصدی دولت در اقتصاد کشور تصریح کرد: سهم بخش تعاونی ۲۵درصد و بخش خصوصی نیز ۵۵درصد است. وی گفت: بخش خصوصی با اجرای این اصل دیگر محدودیت‌های گذشته را ندارد و در بسیاری از فعالیت‌ها می‌تواند وارد شود.