در شهریورماه ١٣٩٩، ۶/ ۴۹درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل‌کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنــین ۸/ ۶۲‌درصد از ارزش چک‌هــای فوق در ۳ استان تهران (۵۰‌درصد)، اصفهان (۴/ ۶ درصد) و خراسان‌رضوی (۰/ ۶ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده است.

چک‌های وصولی

در شـهریور‌ماه ١٣٩٩، در کل کشـور بـیش از ۵/ ۸ میلیون فقـره چک بـه ارزشی بـالغ بـر ١٨٢٦ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیـب‌۱۰/ ۷ درصد و ۴/ ۶‌درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در ماه مذکور بـه ترتیب ۸/ ۹۰درصد و ۹/ ۸۹ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در مرداد‌مـاه ١٣٩٩ به‌ترتیب معادل ۷/ ۹۰ درصد و ۲/ ۹۰ ‌درصد و در شهریور‌ماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۸/ ۹۰درصد و ۸۷‌درصد بوده است. در شهریور ماه ١٣٩٩، در استان تهران بیش از ۷/ ۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٣٤هزار میلیون ریال وصول شد که از نظر تعداد ۶/ ۹۱‌درصد و از نظر ارزش ۲/ ۹۱درصد از کل چک‌هـای مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان به‌ترتیب به استان‌های گـیلان (۶/ ۹۳درصد)، البـرز (۲/ ۹۲‌درصـد) و گلســتان، مازنــدران و یــزد (هــرکــدام ۸/ ۹۱درصــد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷/ ۸۴درصد)، چهارمحال و بختیاری (۶/ ۸۶درصد) و کردستان (۱/ ۸۷‌درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چـک‌هـای وصـولی بـه کـل ارزش چـک‌هـای مبادلـه‌ای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتان‌هـای گـیلان (۲/ ۹۳‌درصـد)، البرز (۶/ ۹۱‌درصد) و مازندران (۷/ ۹۰‌درصد) اختصاص یافته است و استان‌هـای خراسـان‌جنـوبی‌ (۵/ ۸۲‌درصـد)، لرستان (۵/ ۸۳ درصد) و سیستان و بلوچستان و قم (هرکـدام ۹/ ۸۳‌درصـد) کمتـرین نسـبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

٨٦٤ هـزار فقـره چک بـه ارزشی حدود ٢٠٥ هزار میلیارد ریال در شهریور ماه سال‌جاری در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیـب ۸/ ۸ درصد و ۹/ ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در ماه مذکور به ترتیب ۲/ ۹‌درصد و ۱/ ۱۰‌درصـد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در مردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معـادل ۳/ ۹‌درصد و ۸/ ۹‌درصد و در شهریور ماه سال ١٣٩٨ به ترتیب معادل ۳/ ۹ درصد و ۱۳ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ٢٤٩ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٠ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۴/ ۸درصد و از نظر ارزش ۸/ ۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌هـای برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسـان‌جنـوبی (۵/ ۱۷‌درصـد)، لرستان (۵/ ۱۶‌درصد) و سیستان و بلوچستان و قم (هرکدام ۱/ ۱۶‌درصد) اختصاص یافته اسـت و استان‌های گیلان (۸/ ۶ درصد)، البرز (۴/ ۸‌درصد) و مازندران (۳/ ۹‌درصـد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. «دنیای اقتصاد» گزارش‌های مفصلی در خصوص چک ‌ها منتشر خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند