وزارت کشور به استناد بند (چ) ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، این آیین‌نامه را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از نظر کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوطه تهیه کرده است. به موجب این آیین‌نامه، کلیه موسسات بیمه و صندوق‌های موضوع این آیین‌نامه موظفند حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تامین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه‌ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم کنند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور ارتقای سطح تاب‌آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از موسسات بیمه و صندوق‌ها، با رعایت اصول مندرج در این آیین‌نامه، تحت پوشش بیمه‌ای متناسب قرار دهند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند