وی از طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت‌آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ سیاست‌های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد نام برد که هم‌اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.

 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ را حدود ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ذکر کرد و گفت: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل ۹۸ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و راه‌اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ کسب‌وکار در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اشتغال‌زای ﻣﻮرداﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون‌ﺑﻪ‌ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

به گفته منصوری، اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎرورزی و ﻣﻬـﺎرت‌آﻣـﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷـﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و شغل اولی می‌شود نیز صادق است.معاون اشتغال وزیر کار در ادامه از تشکیل ۲۲۰ گروه خودیار جدید خبر داد و گفت: در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨدﺳﺎزی و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ‌و‌ﯾﮋه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن، ۲۲۰ ﮔﺮوه ﺧﻮدﯾﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از ۸۰ ﮐﺎﻧﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. به گفته وی، در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎ یا کسب‌وکارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ پایین است و ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ‌ای ﻓﻌـﺎل، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اشتغال‌زاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ها ﺑﻪ‌ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ؛ ضمن آنکه در کوتاه مدت و با اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، زﻧﺎن و ﺧـﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ‌درآﻣﺪ، ﻣﯽﺗﻮان به نتایج قابل‌ملاحظه‌ای دست یافت.

منصوری درعین حال درباره چارچوب متداول پیاده‌سازی سیاست‌های فعال بازار کار گفت: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ این ﺳﯿﺎﺳﺖﻫا ﻫﻤﻮاره ﺳـﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳـﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺘﻮارند.وی با بیان اینکه وزارت کار ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ، گفت: این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد و آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ، ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای، ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی کسب‌وکارﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و اﻋﺘﺒﺎری در ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب‌وکار و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار، ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اعم از ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند