این بخشنامه فقط شامل چک‌های تضمینی است؛ ضمن اینکه مردم باید توجه داشته باشند که از تحویل هرگونه چک تضمینی در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنند. همچنین بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: این بخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی «چک‌های تضمینی» است و «چک‌های عادی» در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است. براساس تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن درخصوص چک‌های صادره براساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.