به گزارش انجمن ملی لیزینگ ایران، این انجمن بر این باور است که ماده ۹۱ قانون نظام صنفی برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان نهاد اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مصداق نداشته و گواهی عضویت صنفی آنان همان گواهی عضویت در انجمن ملی لیزینگ است.در یک تجربه مشابه در سال ۱۳۹۶ و اقدام اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروی تهران در صدور اخطاریه برای لیزینگ کارآمد و اقدام اداره اماکن ناجا برای پلمب شرکت مذکور، موضوع با مداخله انجمن ملی لیزینگ و منتفی شدن ادعا و اخطار اتحادیه و لغو حکم پلمب شرکت لیزینگ کارآمد خاتمه یافت.انجمن ملی لیزینگ طی نامه‌ای از معاونت تشکل‌های اتاق ایران و همچنین مدیر نظارت بر موسسات غیر‌پولی بانک مرکزی ضمن استعلام شمول یا عدم‌شمول ماده ۹۱ قانون نظام صنفی برای شرکت‌های لیزینگ، خواستار اعلان کتبی نهادهای یاد شده به اتاق اصناف ایران مبنی‌بر عدم‌دخالت اتحادیه‌های صنفی در فعالیت شرکت‌های عضو انجمن ملی لیزینگ شد.