براساس امتیاز ویژه «جشنواره بهارانه»، نرخ سود علی‌الحساب برای حداکثر تسهیلات تا میزان ۷۰ درصد مبلغ سپرده، ۱۶ درصد، برای حداکثر تسهیلات تا میزان۵۰ درصد مبلغ سپرده، ۱۴ درصد و برای حداکثر تسهیلات تا میزان ۲۵ درصد مبلغ سپرده، ۸ درصد اعلام شده است. حداکثر تعداد اقساط ماهانه تسهیلات اعطایی در «جشنواره بهارانه» ۱۲ ماه است و نرخ سود سپرده مطابق با نرخ مقرر در نظام بانکی است.