این در حالی است که در تیرماه به نسبت خرداد ماه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و در نتیجه در مردادماه از رشد آن کاسته شده است.  نگاهی به روند رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا پایان مردادماه سال‌جاری نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری در اسفند‌ماه ۹۶ حدود ۲/ ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در فروردین‌ماه با رشد ماهانه ۴/ ۶ درصد به ۴/ ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها ادامه داشته و به حدود ۷/ ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این مطالبات در خرداد ماه کاهش ماهانه ۲/ ۱ درصدی را تجربه کرده و به سطح ۱/ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. پس از آن در تیرماه مجددا افزایش ۳ درصدی در یک ماه را تجربه کرد و به سطح ۴/ ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. اما در مردادماه از رشد آن کاسته شده و با رشد ماهانه ۳/ ۰ درصد به ۱/ ۱۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع در مدت پنج‌ماه نخست امسال به نسبت اسفند‌ماه سال گذشته میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها حدود ۹/ ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳/ ۱۶ درصد افزایش داشته است.

 آنالیز دارایی‌های بلوکه شده بانک‌ها

بانک مرکزی بانک‌ها را به سه دسته بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی تقسیم کرده است که میزان مطالبات غیرجاری آنها را به تفکیک منتشر می‌کند. براساس گزارش بانک مرکزی در پایان مردادماه سال‌جاری، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری به ۵/ ۱۸ هزار میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری بانک‌های تخصصی به ۳/ ۲۹ هزار میلیارد تومان و مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات غیردولتی به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد سهم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات غیردولتی به کل مطالبات غیرجاری نظام بانکی حدودا ۸/ ۶۷ درصد است. این در حالی است که بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی به ترتیب سهم ۴/ ۱۲ درصد و ۸/ ۱۹ درصدی از کل تسهیلات بانک‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.  نگاهی به روند مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری تا پایان مردادماه سال‌جاری نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌ها در مردادماه سال‌جاری به نسبت مردادماه سال گذشته رشد ۱/ ۱۰ درصدی داشته است. در حالی که رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در تیرماه ۷/ ۱۰ درصد بوده است. در کل رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری از بهمن ماه سال گذشته روند نزولی را تجربه کرده است. از سوی دیگر روند رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در مردادماه مثبت ۶/ ۲ درصد گزارش شده است. رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در تیرماه نیز ۵/ ۲ درصد بوده است.  روند مطالبات غیرجاری بانک‌های تخصصی نیز نشان می‌دهد در مردادماه سال‌جاری میزان این نوع مطالبات بانک‌ها به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/ ۳۱ درصدی را تجربه کرده و به سطح ۵/ ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع مطالبات غیرجاری این گروه بانک‌ها از اسفند‌ماه سال گذشته تا تاپایان مردادماه سال‌جاری حدود ۱/ ۲۸ درصد رشد داشته است. روند نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک‌های تخصصی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه رشد ۴/ ۵۳ درصدی را تجربه کرده و در اردیبهشت‌ماه از شدت رشد آن کاسته شده و رشد نقطه به نقطه مطالبات به ۵/ ۴۴ درصد رسیده است. در خرداد ماه مجددا مطالبات غیرجاری بانک‌های تخصصی افزایش پیدا کرده و به ۶/ ۴۸ درصد رسیده است. اما این روند در تیرماه رشد ۳/ ۴۱ درصدی را ثبت کرده است. روند رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک‌های تخصصی نیز نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال‌جاری به نسبت اسفند‌ماه سال گذشته نرخ رشد ماهانه مطالبات غیرجاری رشد بی‌سابقه ۴/ ۱۲ درصدی را تجربه کرده است. اما در اردیبهشت‌ماه این رشد به ۷/ ۷ درصد، در خرداد ماه به ۹/ ۲ درصد و در تیرماه به منفی ۱/ ۱ درصد رسیده است. اما در مردادماه رشد ماهانه قابل‌توجهی را تجربه کرده و به مثبت ۹/ ۳ درصد رسیده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات غیردولتی نیز در مردادماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳/ ۱۳ درصدی مواجه بوده و به سطح ۱/ ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی به نسبت دو گروه دیگر سهم بیشتری در کل مطالبات غیرجاری کل بانک‌ها دارد. روند رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری این گروه بانک‌ها نیز نشان می‌دهد از سرعت رشد آن کاسته شده است. آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی در اسفند‌ماه سال گذشته ۵/ ۲۲ درصد بوده است. در حالی که در فروردین‌ماه سال‌جاری رشد آن به ۴/ ۱۹ درصد رسیده است. این روند در اردیبهشت‌ماه نیز تقریبا در همان سطح باقی مانده و در خرداد ماه به ۱/ ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در اولین ماه تابستان نیز رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی به ۸/ ۱۵ درصد رسیده است که نشان از نزولی بودن روند رشد آن دارد.  روند رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی نیز نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری حدود ۸/ ۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد ۳/ ۴ درصدی در تیرماه به حد ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما در مردادماه با کاهش ماهانه ۹/ ۰ درصدی مواجه شده و به رقم ۱/ ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بازگشته است.

 سهم بدهی غیرجاری به تسهیلات

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تسهیلات داده شده در مردادماه سال‌جاری به حدود ۶/ ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت تیرماه ۲ درصد افزایش داشته است. علاوه‌بر این رشد نقطه به نقطه تسهیلات در مرداد مثبت ۳/ ۱۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد سالانه بدهی‌های غیرجاری بانک ۸/ ۱۷ درصد بوده است. در واقع در مردادماه رشد نقطه به نقطه بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها از رشد نقطه به نقطه تسهیلات بیشتر بوده است. برای تحلیل بهتر نگاهی به روند نسبت بدهی‌های غیرجاری به تسهیلات در یک سال گذشته می‌کنیم.  آمارها نشان می‌دهد در مردادماه سال‌جاری، نسبت بدهی‌های غیرجاری به تسهیلات حدود ۱/ ۱۳ درصد بوده است. به عبارتی، ۱/ ۱۳ درصد از تسهیلات داده شده به بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد این نسبت در اسفند‌ماه سال گذشته به حدود ۸/ ۱۱ درصد رسیده بوده که در فروردین‌ماه با رشد ۹/ ۰ واحد درصدی به ۷/ ۱۲ درصد رسیده است. این نسبت در اردیبهشت‌ماه مجددا افزایش داشته و به ۴/ ۱۳ درصد رسیده است. در خرداد ماه نیز این نسبت با کمی کاهش در سطح ۲/ ۱۳ درصد باقی مانده و در تیرماه به ۳/ ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است.