به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که ترکیبی از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی در آن حضور داشتند در ابتدا رئیس‌کل اهم اقدامات و تدابیر بانک مرکزی طی یک ماه اخیر برای اطلاع اساتید حاضر و کسب نظر آنها را مطرح کرد. سپس اساتید حاضر در جلسه پس از طرح موضوعات مختلف، ضرورت دیدگاه واحد اقتصادی و هماهنگی سیاستی را واجد اهمیت دانستند و بر یک‌صدایی دراقتصاد تاکید کردند. تداوم تدبیرهای جاری برای مدیریت شبکه عرضه ارز با هدف جلوگیری از التهابات مقطعی، ضرورت ریزش نرخ ارز غیررسمی، ورود بیشتر بانک مرکزی به بازار غیررسمی ارز، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی، اهمیت سامانه نیما و ضرورت رفع مشکلات آن و هدفمند کردن تخصیص ارز برای واردات، بررسی صادرات غیرنفتی و آثار انتظاری آن و ضرورت تقویت ذخایر ارزی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. همچنین اقتصاددانان در این جلسه شرایط موجود بازار ارز و عوامل موثر بر آن و نیز بازار پول و مساله نقدینگی به‌طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت و اقتصاددانان نظرات خود در این‌خصوص را‌جداگانه مطرح کردند.