محمدمهدی اعلایی در مراسم معرفی سرپرست جدید شعبه نمایشگاه بین‌المللی بیمه ایران با اعلام این مطلب گفت: این شرکت را نمی‌شود با ملاک‌های مورد عمل درخصوص سایر شرکت‌های بیمه ارزیابی و مقایسه کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، وی افزود: اعمال فرمول فعلی محاسبه توانگری مالی درخصوص بیمه ایران و سنجش رفتارهای مالی و اجرایی این شرکت با این فرمول خوب است اما باید ملاحظات آن در نظر گرفته شود. وی افزود: فرمول محاسبه توانگری مالی استخراج شده از یک مدل است و این یک اصل علمی است که لزوما خروجی همه مدل‌ها منطبق با واقعیت‌های موجود نیست و مدل‌ها باید متناسب با شرایط واقعی در عالم بیرون بهسازی شوند. معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران خاطرنشان کرد که اگر بنا باشد توانگری مالی بیمه ایران و حتی بیمه مرکزی با فرمول فعلی تعیین توانگری مالی محاسبه شود هم نتیجه حاصله با واقعیت و برداشت اولیه ذهنی مخاطب از تعریف توانگری فاصله دارد و هم زمینه نگرانی از صنعت بیمه در جامعه فراهم می‌شود؛ درحالی‌‌که میزان دارایی‌ها، توان مالی و حجم نقدینگی ریالی و ارزی موجود و در اختیار بیمه ایران در بهترین شرایط در مقایسه با سال‌های قبل قرار دارد.