به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، در نشست تخصصی بررسی برنامه استراتژیک بانک دی که با حضور محمدرضا قربانی مدیرعامل، آذر محصصی مدیرکل طرح و توسعه و اعضای دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک بانک دی برگزار شد، راهبردهای بانک در افق ۱۴۰۰ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.در این جلسه محمدرضا قربانی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در انجام فرآیندهای سازمانی گفت: طراحی راهبرد بلندمدت برای یک سازمان، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که اگر به درستی و با مطالعه عمیق همراه شود و در مرحله پیاده‌سازی نیز تمامی ارکان سازمان خود را متعهد به آن بدانند، می‌توان مطمئن بود که پیشرفت سازمان در بازار تضمین شده است.

 قربانی تصریح کرد: طراحی یک راهبرد مشتمل بر ارزیابی بسیاری از ریسک‌های سازمان است که باید منجر به تعریف راهکارهای مقابله با خطرات و استفاده موثر از منابع شود. همچنین مدیریت استراتژیک نیز مستلزم آماده‌سازی سازمان برای بهره‌گیری از فرصت‌های آینده و مواجهه با خطرات و پیش‌بینی روند بازار است. مدیرعامل بانک دی در ادامه با اشاره به استراتژی طراحی شده بانک توسط دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک گفت: مروری بر استراتژی‌های طراحی‌شده نشان می‌دهد که آگاهی و اشراف تیم طراح به مسائل اقتصادی کشور، روندهای پیش‌رو، محیط دور و نزدیک صنعت و چالش‌های نظام بانکی چنان دقیق است که سناریوهای ممکن و احتمالات گوناگون برای حرکت در مسیر سودآوری پایدار و باکیفیت در آن لحاظ شده است.