این استاندارد بعد از اخذ تاییدیه‌های مورد نظر، به سازمان‌ها تعلق می‌گیرد.هدف اصلی این استاندارد افزایش رضایت مشتریان و کلیه طرف‌های ذی‌نفع سازمان است، به‌طوری که هر یک از این گروه‌ها بتوانند در مواقع لزوم انتقاد، نارضایتی و شکایت‌های احتمالی خود را مطرح کرده و با دریافت پاسخ مناسب و قانع‌کننده موجبات رضایت ایشان جلب شود.علاوه بر این، استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با به‌کارگیری روش‌های مختلف زمینه را برای دریافت و مدیریت شکایت‌های احتمالی مشتریان فراهم کنند؛ چراکه این استاندارد به‌دلیل برخورداری از رویکرد نظام‌مند به بررسی ابعاد اجرایی و فرآیند‌های شکایت در سازمان‌ها می‌پردازد.