بر اساس گزارشی که دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در شورای هماهنگی و تلفیق نظام جامع ثبت‌های آماری ایران (IRANSTARS) ارائه کرده است استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور برای فراهم کردن آمار و اطلاعات دقیق، به موقع و مورد نیاز کاربران و همسو شدن با نظام‌های آماری مدرن در کشورهای پیشرفته از جمله ضرورت‌های تغییر در رویکرد انجام سرشماری از روش سنتی به روش مدرن ثبتی مبنا بیان شده است.

بر اساس این گزارش سابقه انجام سرشماری در برخی کشورهای عضو UNECE کمیسیون اقتصادی اروپا که شامل ١٤ کشور است نشان می‌دهد کشورهایی که دارای سابقه طولانی در انجام سرشماری‌های سنتی بوده‌اند، در سال‌های قبل به لزوم تغییر در شیوه‌های سرشماری یقین پیدا کرده و با مطالعات طولانی و فراهم کردن زیرساخت‌های کشور تغییراتی را در روش‌های گردآوری آمار و اطلاعات اعمال کرده‌اند. این گزارش تاکید می‌کند کشورهای مورد نظر در سال ٢٠١١ گردآوری اطلاعات را به روش ثبتی مبنا یا به‌صورت ترکیب روش ثبتی و استفاده از آمارگیری‌های نمونه‌ای بزرگ انجام داده‌اند و به دنبال بررسی چالش‌ها و مشکلات و بهبود سیستم‌های مورد‌نیاز و استفاده از آن برای انجام سرشماری در سال ٢٠٢٠ هستند.درخصوص جمعیت کشورهایی که به سمت سرشماری ثبتی مبنا حرکت کرده‌اند، باید گفت پرجمعیت‌ترین این کشورها ترکیه با بیش از ٨٠ میلیون نفر، اسپانیا با بیش از ٤٦ میلیون نفر و کم جمعیت ترین آنها ایسلند با حدود ٣٣٠ هزار نفر و لتونی با حدود ٢ میلیون نفر است.به لحاظ تاریخی اولین تجربه سرشماری به شیوه سنتی، مربوط به کشور ایسلند در سال ١٧٠٣ است که در سال ١٩٥٤ ثبت جمعیت و در سال ٢٠١١ سرشماری ثبتی مبنا را انجام داده است.در بین کشورهایی که تا سال ٢٠١١ اقدام به سرشماری ثبتی مبنا کرده‌اند، کشور سوئد با حدود ١٠ میلیون نفر بیش‌ترین جمعیت را داشته است.