همچنین بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد.در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت کند.به موجب این تفاهم‌نامه، چنانچه زیان دیده در مهلت مقرر به شرکت بیمه برای دریافت خسارت مراجعه نکرد، خسارت وی توسط شرکت بیمه به حساب صندوق که به این منظور در بانک ملی تدارک دیده شده است واریز می‌شود و هر زمان زیان دیده یا وراث قانونی وی به بانک ملی مراجعه کنند، با ارائه کارت ملی و تطبیق مدارک با قوانین و دستورالعمل‌ها می‌توانند «خسارت» خود را دریافت کنند.