وی گفت: پرونده بازار دوم ارز و تعمیق آن روی میز رئیس‌جمهور است و این امضا برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رئیس‌جمهور از تایید تعمیق بازار دوم ارز صرف‌نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار دوم برای انحراف تصمیم رئیس‌جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند.  به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار دوم تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، بدون آنکه بازار دوم ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد. وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار دوم امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دو ماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بی‌عملی ما جعبه ابزار ما را دائما کوچک‌تر خواهد کرد.