به نوشته تارنمای سازمان مالیاتی، «عباس‌بهزاد» ادامه داد: در صورت همکاری نکردن این بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تا مهلت تعیین شده، علیه آنها اعلام جرم می‌شود. بهزاد گفت: این دادستانی درباره چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را نداشته‌اند، شفاف سازی لازم و اعلام اخطار کرده است و آخرین اخطار را به صورت کتبی فرستاده است. وی تصریح کرد: چنانچه این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎ اطلاعاتی خود را با هر بهانه‌ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند، این اقدام زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می‌کند و دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسب وظیفه قانونی خود، ضمن استفاده از اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، علیه مدیران متخلف اعلام جرم می‌کند. در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، همه بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری موظفند اطلاعات موردنیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به این سازمان ارایه کنند. ماده ۲۷۴ نیز به موارد جرم مالیاتی اشاره می‌کند که مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند. بر پایه تبصره دوم این ماده، اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.