به گزارش روابط عمومی بانک ایران - ونزوئلا، در این جلسه پس از ارائه گزارش فعالیت‌های بانک در سال مالی ۱۳۹۶ توسط داوود بنایی مدیرعامل، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مربوط به دوره مالی یاد شده که بر مبنای نمونه بانک مرکزی منطبق بر استاندارد جهانی گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) تهیه شده بود، به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید.در این جلسه مدیرعامل بانک مشترک ایران -ونزوئلا، ضمن اشاره به فهرست اقدامات انجام شده و همچنین عناوین برنامه‌های عملیاتی در دست اجرا، سال مالی ۱۳۹۷ را سال حضور فعال در عرصه بانکداری نوین دانست.براساس این گزارش، مجمع موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی بانک برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار «دنیای‌اقتصاد» نیز جهت درج آگهی بانک تعیین شد.